Przechowywanie jaj

W zakładzie Oldar Group Sp. z o.o. funkcjonuje system BRC, zasada FIFO, stale kontrolowane są wilgotność powietrza oraz temperatura. Ponadto magazyn znajduje się pod stałym nadzorem kamer przemysłowych. Zalecana temperatura przechowywania jaj to: 6-18 stopni C.

Transport jaj

Celem zapewnienia najwyższej jakości Oldar Group Sp. z o.o. wprowadziła rygorystyczną politykę jakości w zakresie transportu:

 • każdy samochód dostawczy posiada decyzję sanitarną wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • nowe samochody marki IVECO z izotermą i agregatem chłodniczym
 • każdy samochód posiada książkę mycia pojazdu
 • flota samochodowa utrzymywana zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii oraz dobrymi praktykami HACCP

Normy i certyfikaty

Nasze produkty spełniają następujące Normy:

 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2023/2465 z dnia 17 sierpnia 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do norm handlowych dotyczących jaj oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 589/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych odnoszących się do jaj
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego – Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r.
 • Dyrektywa Rady 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r.

Dezynfekcja jaj

Atutem Jaj Dezynfekowanych z Oldar Group Sp. z o.o. jest rewelacyjna czystość skorup jaj. Oldar Group Sp. z o.o. posługuje się w ciągu operacyjnym sortowania i pakowania jaj urządzeniem do naświetlania promieniami UVC.

Po ostatnich badaniach przeprowadzonych w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Poznaniu urządzenie zostało poddane gruntowej modernizacji polegającej na zmianach konstrukcyjnych. Wprowadzone zmiany stanowią treść zastrzeżeń patentowych.

Powstałe w komorze naświetlania warunki dały oczekiwaną maksymalną możliwą do uzyskania przy tej metodzie dezynfekcji skuteczność w eliminowaniu bakterii z powierzchni skorup jaj. Istotnie zwiększono czystość mikrobiologiczną skorup jaj, potwierdzoną seryjnymi badaniami atestacyjnymi.

Do każdej dostawy dołączany jest certyfikat wydany przez laboratorium zakładowe. Jaja Dezynfekowane z Oldar Group Sp. z o.o. szczególnie polecamy dla placówek zbiorowego żywienia.

NAUKA jest stałym partnerem w doskonaleniu pracy Oldar Group Sp. z o.o.

Warunki dostawy jaj

Przed podjęciem współpracy zweryfikuj swojego dostawcę jaj!

Warunki jakie powinien spełniać dostawca jaj:

Zakłady pakowania jaj.

 1. Co na temat zakupu jaj mówią przepisy:
  Zakup jaj powinien odbywać się bezpośrednio z zakładu pakowania. Tylko zakłady pakowania mają prawo do klasyfikacji jaj według jakości i wagi oraz etykietowania i pakowania. Zakłady pakowania dysponują wyposażeniem technicznym gwarantującym właściwe traktowanie produktu. Zakłady pakowania są powoływane i nadzorowane przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii i przez te jednostki, w drodze decyzji mają nadawane numery weterynaryjne.
 2. Dokumenty wymagane przed dostawą:
  Żądaj od dostawcy decyzji o nadaniu numeru weterynaryjnego. /Rozporządzenie WE 853/2004 art.5 ust.2/Dostawca powinien mieć wdrożony i funkcjonujący system HACCP – bezpieczeństwa żywności zgodnie z ustawą z 24.07.2002r.
  Funkcjonowanie systemu powinno być potwierdzone przez weterynaryjny organ nadzorujący lub zewnętrzną firmę audytorską. Oświadczenie dostawcy nie jest dokumentem wystarczającym. Dostawy jaj do odbiorcy muszą być wykonywane transportem izotermicznym. Zaświadczenie o dopuszczeniu środka transportu do przewożenia żywności wydaje Powiatowy Lekarz Weterynarii – należy żądać takiego zezwolenia.
  Jeśli dostawca proponuje wykonanie usługi dezynfekcji jaj promieniami UVC, należy sprawdzić czy ma możliwości techniczne jej wykonywania. Certyfikat firmy audytorskiej to dobry ważny dokument w zakresie dezynfekcji.
 3. Dokumenty wymagane przy dostawie:
  Obowiązkowy dokument Handlowy Dokument Identyfikacyjny (HDI) z określeniem daty zniesienia jaj. Można żądać aktualnych badań w kierunku salmonellozy, okres ważności badania to 4 miesiące.
 4. Dodatkowa weryfikacja dostawcy:
  W celu potwierdzenia prawidłowego funkcjonowania zakładu pakowania można zażądać okazania listy kontrolnej SPIWET, która zawiera okresową ocenę punktową przedsiębiorstwa i jest najlepszym miernikiem rzetelności partnera.

Hurtownie i inni pośrednicy.

 1. Co na temat zakupu jaj mówią przepisy:
  Zgodnie z art. 61 Ustawy z 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest organem właściwym w sprawie rejestracji i zatwierdzania zakładów, które wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego.
 2. Dokumenty wymagane przed dostawą:
  Decydując się na współpracę z hurtownią lub innym pośrednikiem należy żądać okazania:
  Decyzji w sprawie zatwierdzenia zakładu-hurtowni do wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych i jaj. Specyfika handlu jajami nakazuje hurtowni zgłoszenia tego zamiaru do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) a pozwolenie w formie decyzji wyszczególnia tą działalność. Jeśli na pozwoleniu na handel hurtowy nie jest wyraźnie sprecyzowane handel jajami ,to jednostka nie może prowadzić działalności w tym zakresie. W przypadku gdy hurtownia prowadzi dodatkową usługę np. sterylizacji jaj promieniami UVC, zobowiązana jest do zgłoszenia tego działania do PIS. Hurtownie spożywcze tak jak zakłady pakowania zobowiązane są do posiadania wdrożonego i funkcjonującego systemu HACCP. Nadzór nad jego stosowaniem sprawuje PIS i wydaje stosowne zaświadczenia. Hurtownie spożywcze mogą skorzystać z audytu zewnętrznego i uzyskać certyfikat wdrożenia systemu HACCP. Dostawca artykułów spożywczych powinien zapewnić odpowiednie, chłodnicze warunki transportu dla realizowanych dostaw. Musi posiadać samochody izotermiczne, których sprawność potwierdza PIS w drodze stosownego zaświadczenia.
 3. Dokumenty wymagane przy dostawie:
  Do każdej dostawy jaj hurtownik zobowiązany jest dostarczyć Handlowy Dokument Identyfikacyjny (HDI) w którym musi być określona data zniesienia jaj u producenta – hodowcy. To ważny dokument gwarantujący jakość towaru. Jajo zachowuje swoje walory świeżości przez 28 dni. Do konsumenta ostatecznego powinno trafić z 21 dniowym terminem minimalnej trwałości. Jedynym dopuszczalnym miejscem w którym hurtownik może zaopatrywać się w jaja jest zakład pakowania. Na HDI powinien więc umieścić informacje o miejscu i czasie zakupu jaj, wszystko po to aby konsument ostateczny mógł się zorientować jaką drogę przeszło jajo i ile czasu pozostało do utraty walorów spożywczych. Dostawca powinien przedstawić także aktualne badania jaj w kierunku salmonelli – okres ważności 4 miesiące dla konkretnego producenta.
 4. Weryfikacja dostawcy:
  Przy zakupie jaj nie dajmy się zwieść proponowaną niską ceną produktu.
  Sprostanie wszystkim wymaganiom postawionym przez ustawodawcę jest kosztowne, ale gwarantuje dobry bezpieczny produkt. Niska cena powinna zawsze nasuwać podejrzenia, że z produktem może być coś nie tak. Dlatego przed rozpoczęciem współpracy sprawdźmy swojego dostawcę, zastrzegając w umowie współpracy możliwość wykonania audytu, to najlepsze źródło oceny partnera.