Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną (Sklep Internetowy) oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklepu Internetowego poprzez Serwis.
 2. Usługodawcą oraz administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie (zwanym dalej Usługodawcą lub Administratorem Danych)  jest Oldar Group sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater  55/86, 00-113 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000756318, NIP: 525 276 97 54, kapitał zakładowy w wysokości 2 000 000,00 zł, REGON: 381748111, adres do doręczeń: Oldar Group sp. z o.o. Oddział w Sokołowie, ul. Sokołowska 16, Sokołów, 05-806 Komorów.
 3. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Internetu. Dostęp do Sklepu Internetowego może odbywać się przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych. Użytkownik nie może wprowadzać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego, który zawiera w szczególności warunki zawieranie i rozwiązywanie umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w przypadku ich niepodania wykonanie zawartej z Panią/Panem umowy nie będzie możliwe.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza tj. w celu:
  1. realizacji i obsługi zamówień Sklepu Internetowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
   – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez wysyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,
  3. realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora Danych Osobowych, dotyczących m.in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z Administratorem Danych Osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych (współpracownicy i pracownicy Administratora Danych Osobowych), podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora Danych Osobowych na podstawie zawartej umowy (np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi księgowe, prawne), inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu (podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą /banki, instytucje płatnicze/, ubezpieczyciele, podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych w zakresie, w jakim staną się administratorem danych).
  Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Administrator Danych Osobowych nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
 9. Dane przetwarzane na podstawie umowy z Użytkownikiem lub zgody Użytkownika będą przetwarzane do czasu przedawnienia terminu ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych.
 10. Użytkownik jest uprawniony do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące, uzyskania od Administratora Danych Osobowych:
   • informacji na temat kategorii odnośnych danych osobowych,
   • kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (za wszelkie kolejne kopie ADO może pobrać opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych),
  2. w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,
  4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
 11. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały oraz z odpowiednim wyprzedzeniem.
 13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 14. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności oraz odnoszące się do przetwarzania Państwa danych osobowych jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT lub też proszę kierować zapytania na adres mailowy: ferma@oldar.pl.

Polityka cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu oldar.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu ciasteczka.org.pl wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  3. możliwości logowania do serwisu;
  4. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.    
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. 
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie oldar.pl