Ferma Oldar Aleksandra Dębska w okresie 1.11.2010 do 30.06.2013 r. realizowała projekt pt.

Uruchomienie innowacyjnej linii sortowania i obróbki jaj w przedsiębiorstwie OLDAR Aleksandra Dębska w celu podniesienia jego konkurencyjności

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Nazwa projektu
Uruchomienie innowacyjnej linii sortowania i obróbki jaj w przedsiębiorstwie OLDAR Aleksandra Dębska w celu podniesienia jego konkurencyjności

Nazwa beneficjenta
Ferma Oldar Aleksandra Dębska

Wartość projektu i dofinansowania
Całkowita wartość projektu 3 718 728,92
Wydatki/koszty kwalifikowalne 2 740 750,10
Poziom dofinansowania 50,00 %
Kwota dofinansowania (EFRR i Budżet państwa) 1 370 375,06
Wkład wspólnotowy (EFRR) 85% 1 164 818,80
Budżet państwa 15% 205 556,26
Środki prywatne 2 348 353,87

Okres realizacji
1.11.2010 r. do 30.06.2013 r.

Opis
Zakres przedmiotowy projektu obejmuje zakup linii produkcyjnej do dezynfekcji, sortowania oraz znakowania jaj stanowiącej koszt kwalifikowany projektu, na którą składają się następujące części składowe:

maszyna do sortowania jaj,
drukarki atramentowe do znakowania jaj,
automat drukująco-etykietującego do znakowania pudełek.
Głównym celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowej jakości produktów. Narzędziami, które mają doprowadzić do jego tego celu będą skupiać się wokół kilku elementów składowych strategii przedsiębiorstwa:

wzrostu innowacyjności firmy,
wykorzystanie w pełni potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa,
zwiększenia zatrudnienia pracowników,
zwiększenia skuteczności marketingowej firmy.
W wyniku realizacji projektu nastąpi znaczące udoskonalenie produktowe polegające na objęciu wszystkich jaj dezynfekcją UVC co wpłynie na znacznie podniesienie jakości oferowanych towarów. Nowe produkty znacząco będą różniły się od dotychczas wprowadzanych na rynek, gdyż posiadać będą dodatkowo datę zniesienia na skorupce co umożliwi ich dystrybucje na wszystkie rynki europejskie.
Wartością dodaną projektu będzie między innymi zwiększenie produkcji jaj dezynfekowanych, których odbiorcami są hotele i punkty gastronomiczne.Realizacja projektu przyczyni się do innowacji produktowej i procesowej Fermy Oldar.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

Postępowanie ofertowe nr 1/2010

Postępowanie ofertowe nr 1/2011

Postępowanie ofertowe nr 2/2011

 

Wyniki postępowań

Ogłoszenie w sprawie zapytania nr 1/2010

Ogłoszenie w sprawie zapytania nr 1/2011

Ogłoszenie w sprawie zapytania nr 2/2011