Ferma Oldar Aleksandra Dębska w okresie 2.01.2012 do 31.12.2013 r. realizowała projekt pt.

Wdrożenie innowacyjnych systemów zarządzania ERP oraz CRM w przedsiębiorstwie Ferma Oldar Aleksandra Dębska w celu zwiększenia jego konkurencyjności

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działanie 2.3. Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Nazwa projektu
Wdrożenie innowacyjnych systemów zarządzania ERP oraz CRM w przedsiębiorstwie Ferma Oldar Aleksandra Dębska w celu zwiększenia jego konkurencyjności

Nazwa beneficjenta
Ferma Oldar Aleksandra Dębska

Wartość projektu i dofinansowania
Całkowita wartość projektu 997.530,00
Wydatki/koszty kwalifikowalne 811.000,00
Poziom dofinansowania 50,00 %
Kwota dofinansowania (EFRR i Budżet państwa) 405.500,00
Wkład wspólnotowy (EFRR) 85% 344.675,00
Budżet państwa 15% 60.825,00
Środki prywatne 592.030,00

Okres realizacji
2.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

Opis
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnego oprogramowania klasy CRM/ERP połączonego z zakupem niezbędnego sprzętu informatycznego. System zostanie opracowany przez zespół wysoko wykwalifikowanych polskich specjalistów z zakresu ekonomii, zarządzania, rachunkowości, informatyki oraz prawa. Istotą tego rozwiązania jest całościowe podejście do problematyki zarządzania przedsiębiorstwem, oraz zapewnienie przedsiębiorstwu konkretnych, mierzalnych korzyści z wdrożenia, takich jak:

Informatyczne wsparcie w zakresie realizacji funkcji operacyjnych a także w procesie decyzyjnym kierownictwa,
Automatyzację prac oraz minimalizację ryzyka powstawania błędów w toku wykonywania operacji na dużych zbiorach danych,
Optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa (zasoby ludzkie, majątek trwały i obrotowy, finanse) oraz kontrolę i poprawę szeroko rozumianej produktywności całego przedsiębiorstwa jak też jego poszczególnych jednostek organizacyjnych.
Oszczędność czasu i kosztów związanych z jednokrotnym wprowadzaniem danych do systemu, które są dostępne dla uprawnionych użytkowników. System zapewnia aktualne informacje z poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa (majątek firmy, koszty, przychody, itd.) w dowolnych przekrojach oraz o zadanym stopniu szczegółowości.
Do celów szczegółowych należy:

zapewnienie szybszego i łatwiejszego dostępu do informacji umożliwienie uniwersalnego przesyłania informacji (wewnątrz systemu),
wsparcie zaradzania firmą i zwiększenie efektywności podejmowanych decyzji biznesowych poprzez możliwość wykonywania wszechstronnych i kompletnych analiz oraz raportów w oparciu o aktualne dane firmy,
organizacja i wsparcie nowoczesnego systemu zarządzania firmą,
zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez zarządzanie dostępem do dokumentów i większą kontrolę nad nimi,
zapewnienie dostępu do sieci informatycznej na stanowiskach biurowych w firmie.

Celem niniejszego projektu jest wdrożenie przez firmę nowego, innowacyjnego systemu zarządzania klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu i oprogramowania zintegrowanego z systemem klasy ERP umożliwiającego korzystanie z tego systemu. System ten ma na celu zwiększenie wydajności przepływu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz poprawienie jednoznaczności i spójności informacji wydostających się na zewnątrz. Ponadto usprawnione zostaną procesy logistyczne, które pozwolą na szybszą realizację zamówień od klientów, szybszą i dokładniejszą obsługę, dokładniejszą analizę sprzedaży oraz trafniejsze planowanie prac. Dzięki tym działaniom zostaną zlikwidowane bariery organizacyjne występujące do tej pory w firmie, a co za tym idzie, poprawi się jej konkurencyjność na rynku. Nowy system zarządzania ERP zagwarantuje także stabilne funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz poprawi skuteczność w dotarciu do potencjalnych klientów. Wdrożenie nowego systemu zarządzania klasy ERP będzie przebiegało w trzech etapach:

Etap I

Zakup licencji oraz zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania zintegrowanego z systemem klasy ERP

Etap II

Konfiguracja sprzętu komputerowego i systemu, prace wdrożeniowe nad systemem ERP

Etap III

Sprawdzanie i testowanie systemu

Cała platforma i wszystkie jej opcje będą dostępne na różnych poziomach zaawansowania i szczegółowości. Przykładowo dostęp do danych osobowych będzie ograniczony i możliwy wyłącznie przy uwzględnianiu obowiązujących przepisów. Cel projektu jest zgodny z celem głównym II Priorytetu RPO „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza” gdyż przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz jest jednym z przedsięwzięć wpisujących się w Strategię e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

Postępowanie ofertowe nr 1

Postępowanie ofertowe nr 2

 

Wyniki postępowań

Ogłoszenie w sprawie zapytania nr 1

Ogłoszenie w sprawie zapytania nr 2