Ferma Oldar Aleksandra Dębska od 1.02.2012 realizuje projekt pt.

Wykorzystanie naturalnych właściwości selenu w procesie biotransformacji w celu uruchomienia innowacyjnej metody produkcji suplementu diety

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.2. Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Nazwa projektu
Wykorzystanie naturalnych właściwości selenu w procesie biotransformacji w celu uruchomienia innowacyjnej metody produkcji suplementu diety

Nazwa beneficjenta
Ferma Oldar Aleksandra Dębska

Wartość projektu i dofinansowania
Całkowita wartość projektu 4.756.280,00
Wydatki/koszty kwalifikowalne 3.920.000,00
Poziom dofinansowania 50,90 %
Kwota dofinansowania (EFRR i Budżet państwa) 2.000.000,00
Wkład wspólnotowy (EFRR) 85% 1.700.000,00
Budżet państwa 15% 300.000,00
Środki prywatne 2.756.280,00

Okres realizacji
2.01.2012 r. do 30.04.2014 r.

Opis
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii wzbogacania produktów żywnościowych w naturalnie metabolizowane i biologicznie aktywne związki selenu. Produktem będzie suplement diety w postaci związków selenu wzbogacony w naturalny selen. Przewidywana technologia będzie stanowiła przełom w zakresie wytwarzania bio – produktów spożywczych o pożądanych funkcjach pro-zdrowotnych. Innowacyjność projektu polega na sposobie wzbogacania żywności w seleno – aminokwasy, w których aktywne substancje są wytwarzane naturalnie przez rośliny hodowane w odpowiednich warunkach.

Obecnie dużą wagę przykłada się do produkcji żywności funkcjonalnej, czyli takiej, która korzystnie wpływa na funkcjonowanie organizmu człowieka poprzez poprawę stanu zdrowia i zmniejszanie ryzyka różnych chorób. Powszechnie stosowane preparaty, znane pod nazwą „suplementy diety” zawierają najczęściej proste związki chemiczne pierwiastków, które uważane są za pożądane z punktu widzenia zdrowia człowieka. Wiadomo, że oddziaływanie wielu pierwiastków zależy nie tyle od ich całkowitego stężenia, ale przede wszystkim od formy chemicznej w jakiej są wprowadzane do organizmu. Z tego powodu w wielu przypadkach obecne w preparatach składniki nie są wchłaniane przez organizm.

Celem tego projektu jest opracowanie procedury wzbogacania żywności w niezbędne składniki biologicznie aktywne poprzez ich metabolizm do pożądanych form chemicznych przez organizmy żywe.

Ważnym zagadnieniem jest postać w jakiej selen powinien zostać podawany. Z tego względu, że organizm lepiej przyswaja selenobiałka od nieorganicznych form selenu, niezmiernie istotnym jest zidentyfikowanie, a następnie oznaczenie stężenia poszczególnych związków selenu w uzyskanym produkcie spożywczym.

Celem pracy będzie określenie specjacji selenu (profilu cząsteczkowego) w jajach kurzych hodowanych w specjalnych warunkach i karmionych paszą bogatą w selen. W tym celu opracowany zostanie skład mieszanek paszowych oraz szczegółowy plan żywieniowy grupy kur znoszących jaja. Badania prowadzone będą także w grupie kontrolnej zwierząt (karmionych w tradycyjny sposób), tak aby zaobserwować ewentualne różnice w jajach obydwu grup.

W celu określenia efektywności kumulacji selenu w jajach oznaczana będzie jego zawartość w poszczególnych częściach jaj. Do tego celu wykorzystana zostanie metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS), dla której granica wykrywalności selenu jest rzędu 0,200 mg/kg.

Kolejnym etapem badań będzie określenie formy w jakiej selen jest kumulowany w jajach kurzych. W tym celu przeprowadzone zostaną ekstrakcje z wykorzystaniem różnego rodzaju mediów, np. wody, wodorotlenku sodu, kwasu solnego, enzymów, środka powierzchniowo czynnego. Specjacja selenu, czyli ustalenie w jakich formach występuje w produkcie spożywczym selen, w poszczególnych frakcjach zostanie przeprowadzona przy użyciu metody wysoko-sprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) połączonej z bardzo czułym detektorem (ICP-MS). Realizacja projektu B+RT w części badawczej będzie obejmowała następujące etapy:

Hodowla roślin w warunkach hydroponicznych
Badanie form selenu w wzbogaconych roślinach selenolubnych
Prace laboratoryjne-badanie specjacji selenu w roślinach selenolubnych
Hodowla roślin selenolubnych na skalę przemysłową
Przygotowanie stanowisk doświadczalnych
Wzbogacanie organizmów żywych w selen
Badanie efektywności przyswajania selenu z wzbogaconych w selen produktach przez organizmy
Prace laboratoryjne-badanie specjacji selenu w jajach od hodowców kur karmionych paszą z dodatkiem selenu
Opracowanie składu i procedury produkcji produktu końcowego
Współpraca wnioskodawcy podczas realizacji zadania związanego z przeprowadzeniem badań będzie odbywała się na zasadzie konsorcjum z Instytutem Technologiczno – Przyrodniczym.

W ramach części wdrożeniowej zostaną zakupione maszyny do produkcji suplementu diety. Ferma Oldar planuje zakup nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie maszyn do produkcji ciastek wzbogaconych o komponent selenowy. W ramach tego zadania zostaną zakupione następujące urządzenia:

pasteryzator wraz z wybijarką,
piec obrotowy,
urządzenia do wytwarzania masy do ciastek.
W ramach projektu zostanie też zakupiona w pełni wyposażona i spełniająca wszelkie normy bezpieczeństwa hala produkcyjna wraz z urządzeniami umożliwiająca przeprowadzenie części wdrożeniowej poprzez instalację zakupionych maszyn i rozpoczęcie produkcji towarów wzbogaconych o naturalnie przyswajalny selen.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

2014

Informacja o wyborze oferty dot. zapytania 1/03/2014 z dn. 12.03.2013 na zakup pieca obrotowego do ciastek oraz urządzenia do wytwarzania masy do ciastek

Zapytanie ofertowe 1/03/2014 z dn. 12.03.2013 na zakup pieca obrotowego do ciastek oraz urządzenia do wytwarzania masy do ciastek

Informacja o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego 1/01/2014

Zapytanie ofertowe 1/01/2014 na zakup hali wraz z urządzeniami

 

2013

Informacja dot. zapytania ofertowego 1/11/2013

UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego 1/11/2013 na zakup hali wraz z urządzeniami

Zapytanie ofertowe 1/11/2013 na zakup hali wraz z urządzeniami

Informacja o wyborze oferty dot. Zapytania ofertowego 2/10/2013

Postępowanie ofertowe 2/10/2013 – przedłużenie terminu składania ofert

Informacja o wyborze oferty dot. Zapytania ofertowego 1/10/2013

Zapytanie ofertowe 2/10/2013 na zakup pieca przelotowego do ciastek oraz urządzenia do wytwarzania masy do ciastek

Zapytanie ofertowe 1/10/2013 na zakup pasteryzatora wraz z wybijarką

 

2012

Ogłoszenie w sprawie zapytania 7/2012

Postępowanie ofertowe nr 7/2012

Ogłoszenie w sprawie zapytania 6/2012

Postępowanie ofertowe nr 6/2012

Ogłoszenie w sprawie zapytania 5/2012

Postępowanie ofertowe nr 5/2012

Ogłoszenie w sprawie zapytania 4/2012

Postępowanie ofertowe nr 4/2012

Ogłoszenie w sprawie zapytania 3/2012

Postępowanie ofertowe nr 3/2012

Ogłoszenie w sprawie zapytania 2/2012

Postępowanie ofertowe nr 2/2012

Ogłoszenie w sprawie zapytania 1/2012

Postępowanie ofertowe nr 1/2012